Góra strony mapa serwisu wyjście
PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH
PRZESTĘPSTWEM
POLSKA KARTA PRAW OFIAR
Ofiary przestępstw powinny być traktowane z szacunkiem, w sposób taktowny i profesjonalny, bez dyskryminacji w jakiejkolwiek formie,
na przykład ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję i tożsamość płciową, orientację seksualną, status pobytowy czy stan zdrowia. 
We wszelkich kontaktach z właściwym organem działającym w ramach postępowania karnego i wszelkimi służbami mającymi kontakt
z ofiarami, takimi jak służby udzielające wsparcia ofiarom lub świadczące usługi w zakresie sprawiedliwości naprawczej, należy brać pod uwagę sytuację osobistą, najpilniejsze potrzeby, wiek, płeć, ewentualną niepełnosprawność oraz poziom dojrzałości ofiar przestępstw, przy pełnym poszanowaniu ich integralności fizycznej, psychicznej i moralnej. 
Ofiary przestępstw powinny być chronione przed wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz przed odwetem, powinny otrzymać odpowiednie wsparcie ułatwiające odzyskanie równowagi oraz uzyskać należyty dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają przyznane prawa, których przestrzeganie służyć ma ochronie ich interesów oraz zaspokojeniu ich potrzeb oraz łagodzeniu skutków przestępstwa i pomocy w powrocie do stanu równowagi sprzed popełnienia przestępstwa. Prawa osób pokrzywdzonych określone są w systemach legislacyjnych poszczególnych krajów, a także na poziomie międzynarodowym, jak
na przykład zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Polska przyjęła zapisy Dyrektywy.

W tym miejscu możesz zapoznać się z wykazem wybranych praw, które jako osoba pokrzywdzona przestępstwem posiadasz. Pamiętaj, że poniższa lista nie zawiera wszystkich praw, które Ci przysługują.

W przypadku gdy któreś prawo nie jest respektowane, osoba pokrzywdzona przestępstwem powinna zgłosić ten fakt jednostkom odpowiedzialnym za ich przestrzeganie.

OZPOPP Subvenia Victima oraz inne organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem mogą pomóc Ci w egzekwowaniu swoich praw, między innymi poprzez dostarczenie Ci informacji i wyjaśnień. Należy jednak zaznaczyć OZPOPP Subvenia Victima i wiele innych organizacji nie reprezentuje osób pokrzywdzonych w toku postępowania karnego.
Pamiętaj, że dzieci (osoby poniżej 18 roku życia) oraz osoby pokrzywdzone z grupy tzw. wrażliwej (np. pokrzywdzeni określonymi przestępstwami, jak np.: przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, mają prawo do szczególnej ochrony i pomocy.

Masz prawo do znajomości swoich praw! 
Dlatego masz prawo oczekiwać zarówno od przedstawicieli organów ścigania (policja, prokuratura), jak i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sąd), pełnych i zrozumiałych informacji o Twoich prawach.

Jeżeli poszukujesz pełnej i zrozumiałej informacji o przysługujących Ci prawach, możesz zgłosić się do organizacji świadczących bezpłatną pomoc w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Organizacje te znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/

Możesz także skontaktować się z Ogólnopolskim Związkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Subvenia Victima: ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin, tel. 91 4 330 339, e-mail: contactus@subvenia.pl