Góra strony mapa serwisu wyjście
Prawo do mediacji
 

Jako osoba pokrzywdzona przestępstwem masz prawo zainicjowania postępowania mediacyjnego ze sprawcą.

Mediacja jest dobrowolnym sposobem rozwiązywania konfliktów, który daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym, wyjaśnienia spornych kwestii
i osiągania porozumienia. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez bezstronnego
i neutralnego profesjonalnego mediatora.


Do mediacji może was skierować sąd lub referendarz sądowy a jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego (czyli dochodzenia lub śledztwa) prokurator lub inny organ prowadzący
to postępowanie. Również sam możesz wyjść z inicjatywą przeprowadzenia mediacji, podobne prawo przysługuje także sprawcy przestępstwa. Pamiętaj, że mediacja zostanie podjęta tylko wówczas, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.
Mediatorzy są specjalnie wyszkoleni w zakresie prowadzenia mediacji a ich zadaniem jest wspieranie i łatwianie komunikacji między uczestnikami tego procesu, czyli ofiarą a sprawcą przestępstwa. Mediacja pomoże Ci wyrazić swoje problemy i uczucia związane
z przestępstwem a także wyzbyć się lęku przed sprawcą, który z kolei będzie miał szansę na zrozumienie, że wyrządził komuś krzywdę i zadośćuczynienia za wyrządzone przez siebie zło.


Proces mediacji jest bezpłatny, poufny i dobrowolny.Pamiętaj, że na każdym etapie mediacji będziesz mógł się z niej wycofać bez żadnych negatywnych konsekwencji. Mediatora obejmuje tajemnica w związku z okolicznościami o których dowiedział się w toku mediacji, i nie może być później przesłuchiwany w tym zakresie przed sądem.

Podczas mediacji będziesz miał możliwość zawrzeć ugodę ze sprawcą przestępstwa, która może obejmować np. wypracowany ze sprawcą sposób naprawienia szkody. W przypadku wypracowania ugody, sprawa toczy się dalej ale wynik mediacji będzie miał wpływ na jej dalszy rozwój i wynika w przypadku lżejszych przestępstw może doprowadzić nawet do umorzenia postępowania karnego. Co istotne, będzie to mogło nastąpić na Twój wniosek.

Mediacja nie jest okazaniem słabości ze strony ofiary, a wręcz odwrotnie – jest wyrazem chęci uczestnictwa w podejmowaniu rozstrzygnięć które jej dotyczą. Z pomocą profesjonalnego mediatora będziesz mógł wyzbyć się lęku spowodowanego zdarzeniem i wypracować taki sposób naprawienia szkody, który będzie satysfakcjonował obie strony mediacji.