Góra strony mapa serwisu wyjście
Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem
ze szczególnymi potrzebami ochrony
 

Pokrzywdzeni ze szczególnymi potrzebami ochrony toosoby, które ze względu na ich cechy osobiste, rodzaj lub charakter przestępstwa którego doświadczyli i  okoliczności, w których to nastąpiło,
są szczególnie narażone na negatywne konsekwencje tych zdarzeń, powtórne popełnienie przestępstwa względem nich, ryzyko zastraszania lub odwetu.Osoby te zatem wymagają szczególnej opieki, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu ich ochrony. Każda taka sytuacjawinna być wówczas rozpatrywana na podstawie indywidualnego przypadku i okoliczności.

Wszelkie czynności przeprowadzane z pokrzywdzonymi o szczególnych potrzebach ochrony powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, a jeśli pokrzywdzony musi być przesłuchiwana więcej niż raz, co do zasady powinno być to przeprowadzone przez tę samą osobę.

Gdy jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu wzrokowego między pokrzywdzonym a sprawcąnp. podczas czynności okazania, należy
te czynności przeprowadzić tak, aby wyłączyć możliwość rozpoznania ofiary przez sprawcę przestępstwa. Podobne zasady mogą być wdrożone w przypadku świadków, którzy występując przed sądem mogą być narażeni na niebezpieczeństwo odwetu ze strony sprawcy lub innych ludzi z nim związanych. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, sąd lub prokurator mogą zastosować takie środki które uniemożliwią ujawnienie twojej tożsamości podczas udziału w czynnościach, np. poprzez przeprowadzenie przesłuchania
na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych to umożliwiających.


W niektórych przypadkach Twoje przesłuchanie może się również odbywać z wyłączeniem jawności – bez udziału publiczności, jeżeli jego przeprowadzenie mogłoby naruszyć Twój interes prywatny – np. dotyczy Twoich intymnych kontaktów.
Pokrzywdzeni, którzy ze względu na charakter lub okoliczności przestępstwa wymagają szczególnych potrzeb ochrony mają także prawo do specjalistycznej pomocy psychologa, pracownika socjalnego czy tez organizacji powołanych w celu świadczenia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.