Góra strony mapa serwisu wyjście
POSTĘPOWANIE KARNE

To naturalne, że zaangażowanie w procedury sądowe może wzbudzać niepokój oraz nasuwać liczne pytania dotyczące możliwego rozwoju wypadków oraz właściwego sposobu postępowania.
Odnajdziesz tu krótki opis etapów postępowania w sprawie karnej. Postaramy się dostarczyć prostych odpowiedzi na następujące pytania:

  • w jaki sposób zgłosić podejrzenie zaistnienia przestępstwa?
  • w jaki sposób prowadzone jest dochodzenie?
  • Co może wydarzyć się w sądzie?
  • Jak przygotować się do sprawy sądowej?
  • Czym jest odwołanie?

Opisana poniżej procedura znajduje zastosowanie wówczas, gdy sprawcą przestępstwa jest osoba powyżej lat 17 lub pełnoletnia.
W przypadku sprawców poniżej 17 roku życia zazwyczaj stosuje się osobną procedurę, zgodnie z Ustawą opostępowaniu w sprawach nieletnich.
Pamiętaj, że dzieci pokrzywdzone przestępstwem (za dziecko uważa się każdą osobę poniżej 18 roku życia) oraz osoby pokrzywdzone
o szczególnych potrzebach, na przykład z uwagi na pokrzywdzenie określonymi przestępstwami, jak np.: przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, mają prawo do szczególnej ochrony w postępowaniu karnym.
Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem biorąca udział w postępowaniu karnym ma prawo do zrozumiałej informacji, traktowania
z godnością i szacunkiem, bycia wysłuchanym oraz ochrony przed wtórną wiktymizacją (wtórna wiktymizacja to takie działanie przedstawicieli służb np.: policji, prokuratury, sądu, pomocy społecznej i innych, które powoduje dodatkowe cierpienie osoby pokrzywdzonej).

 
 
POSTĘPOWANIE KARNE
Przestępstwo
W Polsce obowiązuje aktualnie Kodeks Karny z 6 czerwca 1997r. Stanowi on zbiór przepisów regulujących zasady odpowiedzialności karnej.
...
Kto jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem?
Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa.
...
Zgłoszenie przestępstwa
To bardzo ważne, żeby zgłosić przestępstwo!
Pamiętaj, że każdy dowiedziawszy się
o popełnieniu przestępstwa ściganego
z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
...
Gdzie I jak złożyć zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa
AJeśli doświadczyłeś przestępstwa, możesz złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce policji lub w prokuraturze.
...
Jakie informacje powinny być zawarte
w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa?
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie wymaga żadnej szczególnej formy. Można je złożyć ustnie lub pisemnie. Powinno ono zawierać następujące informacje:
...
Co powinno zostać zawarte w pisemnym
zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa?
Treść zawiadomienia nie musi posiadać żadnej szczególnej formy. Po prostu,
na kartce papieru napisz, co się dokładnie się stało oraz wskaż, że wnioskujesz
o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców domniemanego przestępstwa.
...
Co to jest I na czym polega postępowanie przygotowawcze?
Jest to pierwszy etap procesu karnego. Prowadzi go Prokurator lub Policja. Podczas tego etapu Prokurator i Policja będą zbierać dowody, czyli np. przesłuchają świadków, zrobią zdjęcia wypadku samochodowego, zdejmą odciski palców z klamki mieszkania, do którego ktoś się włamał. 
...
Jakie pokrzywdzony ma prawa
w postępowaniu przygotowawczym?
W postępowaniu przygotowawczym Pokrzywdzony może:
No pre julgamento a vitima pode :
...
Kiedy i jak kończy
się postępowanie przygotowawcze?
Postępowanie przygotowawcze prowadzi się więc w formie dochodzenia lub śledztwa.
Śledztwo jest formą prowadzenia postępowania przygotowawczego wyłącznie w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa.
...
Prawo do zażalenia
Jako pokrzywdzony posiadasz prawo
do złożenia zażalenia na postanowienie
o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa
.
...
Postępowanie przed sądem karnym
...
...
Co to jest i na czym polega postępowanie przed sądem?
Postępowanie przed sądem w sprawach karnych rozpoczyna się od momentu wniesienia aktu oskarżenia przez prokuratora (ewentualnie innego oskarżyciela publicznego) do sądu.
...
Jakie masz prawa przed sądem jako pokrzywdzony?
Pokrzywdzony w postępowaniu karnym przed sądem może występować w różnych rolach procesowych tj. świadka, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.
...
Praktyczne rady jak przygotować się do rozprawy?
To normalne, że przed rozprawą czujesz się niepewny i zaniepokojony. To nowa sytuacja, do której nie jesteś przyzwyczajony. Właśnie dlatego ważne jest, żeby się do tego odpowiednio przygotować. 
...
Dostałem wezwanie do sądu, kiedy i gdzie I ść?
Jeżeli dostaniesz wezwanie do sądu
na rozprawę, musisz zgłosić się w miejscu
i czasie, które są wskazane w wezwaniu.
Zaplanuj sobie wcześniej swój przyjazd
do sądu, sprawdzając gdzie dokładnie znajduje się budynek sądu i ile zajmie Ci dojazd do niego.
...
Co się zdarzy, jeżeli nie stawię się na rozprawie?
Postaraj się za wszelką cenę stawić
w sądzie na rozprawę!
Twoja obecność jest bardzo ważna!
Twoja wiedza o tym, co się wydarzyło, jest bardzo istotna i może mieć wpływ
na decyzję sędziego.
...
Kto może być na sali rozpraw?
W większości przypadków rozprawy są jawne, co oznacza, że każdy może wejść na salę sądową i uczestniczyć w rozprawie. 
...
Wydanie wyroku przez sąd karny
Wydanie wyroku w sprawie karnej poprzedza kilka proceduralnych czynności. Są to: zarządzenie przewodniczącego składu sędziowskiego o zamknięciu przewodu sądowego, głosy stron oraz narada sędziowska. Dopiero po odbyciu narady sędziowskiej wyrok zostaje pisemnie sporządzony i ogłoszony.
...
Apelacja dwuinstancyjność
postępowania przed sądem karnym
Postępowanie przed sądem karnym jest co najmniej dwuinstancyjne. Oznacza to, że wydanie wyroku przez sąd I instancji nie kończy sprawy. 
...