BIEGŁY


Biegły jest osobą, którą powołuje się w danej sprawie gdy konieczne jest stwierdzenie okoliczności wymagających wiadomości specjalnych. Chodzi tutaj
o specjalistyczną wiedzę techniczną, naukowa, medyczną czy artystyczną, która jest niezbędna aby lepiej zrozumieć daną okoliczność, czy dowód w sprawie.
Na przykład niezbędne jest uzyskanie opinii lekarza, aby wskazał i wyjaśnił jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła ofiara przestępstwa oraz w jaki sposób zadano jej rany. W niektórych sprawach konieczne jest powołanie psychologa lub psychiatry, który nakreśli portret psychologiczny oskarżonego oraz oceni jego stan psychiczny. Tak samo powołuje się np. biegłego informatyka, który wskaże w jaki sposób dane oprogramowanie czy komputer zostały użyte do popełnienia przestępstwa. Właśnie w takich przypadkach lekarz, psycholog, informatyk używając swojej wiedzy specjalistycznej pomagają lepiej zrozumieć jak doszło
do popełnienia przestępstwa.

Powołanie biegłego może nastąpić na wniosek strony (na przykład pokrzywdzonego) lub sądu albo prokuratora.

W zależności od decyzji sądu biegły składa opinię ustnie lub na piśmie. 
Opinia powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego,
  2. imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich,
  3. w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji,
  4. czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii,
  5. sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,
  6. podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.

Ekspertyza biegłego to osąd wyrażony przez osobę niezależną z odpowiednią wiedzą specjalistyczną, która nie ma żadnego interesu związanego z ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy. Opinia takiej osoby ma ułatwić sądowi właściwą ocenę sytuacji lub dowodu. Biegły za swoją pracę otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście