JEŻELI ZOSTAŁEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM MASZ PRAWO


Do komunikacji, która pozwoli innym Cie zrozumied, a Tobie uzyskad informacje podane prostym jezykiern, w sposob zrozumialy,

Do ziozenia wniosku o ustanowienie pelnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, ktöry bedzie reprezentowal Twoje interesy,

Do uzyskania informacji o uchyleniu, nieprzedluzeniu lub zmianie tymozasowego aresztowania na inny srodek zapobiegawczy, jak rowniez o ucieczce oskarzonego z aresztu sledczego, chyba ¿e z takiego uprawnienia zrezygnujesz,

Do uzyskania informacil na temat przy stugujacych Cipraw, w tym o dostepnej pomocy, jak ziozyd ladomienie o popeinieniu esteostwa, starad sie o ochrone i pomoc, odszkodowanie oraz zwrot wydatkow,

Wziecia udzialu w mediacil ze sprawca przestepstwa popelnionego na Twoja szkode,

Do zlozenia zawiadomienia o popeinieniu prestestwa wiezyku dia Ciebie zrozumialyr lub uzyskania niezbednei pomocy jezykowel.

Do ziozenia wniosku o poinformowanie Cie o zwolnieniu skazanego z zaktadu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakladu karnego, a takze o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zakladu karnego bez dozoru lub bez konwoju. przerwy w wykonaniu kary i warunkowego przedterminowego zwolnienia,

Unikania kontaktu ze sprawca w miejscach, w ktörych toczy sie postepowanie kame, chyba ze postepowanie wymaga takiego kontaktu,

Do uzyskania w stosownych przypadkach decyzji o odszkodowaniu ze strony sprawcy,

Do uzyskania tlumaczenia podczas przestuchania lub zeznawania w sadzie wraz z tlumaczeniem istotnych informacji, ktore pozwola Ci na skorzystanie z naleznych praw, w tym informacji o decyzii konczacej postepowanie,

Do ochrony prywatnodci, w tym danych osobowych oraz zdjed Twoich i Twojej rodziny.

Do poufnej i nieodplatnei pomocy dia osob pokrzywdzonych przestepstwem orzed rozpoczeciem postepowania karnego, w jego trakcie oraz przez odpowiedni czas po jego zakonczeniu

Do zaangazowania w sposób bezstronny, profesjonalny iz nalstytym szacunkiern ze strony specialistow przeszkolonych wykwalifikowanych do postepowania z osobami pokrzywdzonymi przestepstwem.

Do preedstawienia informacii w trakcie postepowania karnego oraz przedstawienia dowodów, Do przedstawienia informacii w trakcie postepowania karnego oraz przedstawienia dowodów,

Zaskarzyc decyzje o umorzeniu postepowania wydana przez policie lub prokuratora,

Dostepu do pomocy prawnej. gay posiadasz status strony w postepowaniu karnymn,

Do ochrony przed ponownym pokrzywdzeniem przestepstwer zastraszaniem i odwetem, w tym równiez przed ryzykiem krzywdy emocjonainej.

Do ochrony przed wtorna wiktymizacia oraz do ochrony godnosci podczas presluchania 1 skladania zeznan,

Do zaangazowania w sposöb bezstronny, profesjonalny iz nalezytym szacunkiem ze strony specjalistów przeszkolonych iwykwalifikowanych do postepowania z osobami pokrzywdzonymi przestepstwem.

Dostepu do pomocy prawnej, gdy posiadasz status stromy w postepowaniu karnym

Do zwrotu kosztów podrózy i noclegu w zwiazku z wezwaniem Cie prez sad do udzialu w postepowaniu karnym,

Do towarzystwa peinorocnika l innej wskazanei przez Ciebie osoby,

Byc przyjety i traktowany z nalezytym szacunkiem i wrazliwoscia, w sposób stosowny. profesjonalny i niedyskryminujacy

Do uzyskania informacji w swojei sprawie, w tym informacit o sposobie zakonczenia postepowania przeciwko sprawcy. czasu i mieisca rozprawy. charakteru oskarzer stawianych sprawcy

Do ograniczenia liczby badari medycznych do tych absolutnie копівсаписн dia celow sledztwa.

Do niezwocznego zwrotu majatku zatrzymanego w zwiazku 2 postepowaniem karym, chyba ze maiatek taki wyragany lest do celow postepowania

Do oceny potrzeb zwiazanych z ochrona osobista oraz skorzystania z odpowiednich, naleznych srodköw ochrony

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście