OBROŃCA / ADWOKAT


Rolą obrońcy oskarżonego w procesie karnym jest ochrona i obrona praw oskarżonego w toczącym się postępowaniu.

Każdy, kto jest oskarżony w postępowaniu karnym ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W niektórych przypadkach jeżeli oskarżony nie posiada adwokata, to jest on mu przydzielany obligatoryjnie przez Sąd z urzędu.

Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.

Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury.

Oskarżony ma prawo do udziału obrońcy przy wszystkich czynnościach, w których jego udział jest niezbędny a także może zastrzec jego udział przy innych czynnościach. Aby skutecznie reprezentować oskarżonego, adwokat pełni aktywną rolę w postępowaniu, poprzez wskazywanie nowych dowodów, składanie wniosków o zabezpieczenie dowodów lub szeregu innych czynności. Obrońca ma prawo zadawania pytań oskarżonemu, świadkom i innym uczestnikom procesu. Składa w imieniu oskarżonego zażalenia i odwołania od orzeczeń sądu lub decyzji prokuratora, z którymi się nie zgadza. Jeżeli zostało zadane pytanie np. przez prokuratora, obrońca po konsultacji z oskarżonym może doradzić mu, aby jego klient uchylił się od odpowiedzi na zadane pytanie albo odmówił składania wyjaśnień.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście