POLICJANT


Policjant to osoba pracująca w Policji. To mundurowy, którego zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do głównych zadań Policjanta należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
Istotną funkcję pełni dzielnicowy. Jest to funkcjonariusz policji pionu prewencji, zazwyczaj w stopniu od posterunkowego do aspiranta sztabowego. Prowadzi rozpoznanie w wyznaczonym rejonie.

Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

  1. Pprowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  2. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  3. Realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Zajmuje się opieką nad notowanymi na Policji i poszkodowanymi przez nich
na terenie swojego rejonu, który może obejmować wieś, gminę, osiedle lub całą dzielnicę miasta. Współpracuje z lokalnymi jednostkami samorządowymi, zwłaszcza radami dzielnic i osiedli i placówkami oświatowymi. Do zadań dzielnicowego należą takie obowiązki jak np. walka z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem i dbanie o przestrzeganie porządku na osiedlach (np. ciszy nocnej) oraz udzielnie informacji prawnych. Dzielnicowego wyznacza kierownik rewiru dzielnicowych.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście