PRAWA DZIECI POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM


Przepisy, które nakazują w postępowaniu karnym szczególną ochronę dzieci pokrzywdzonych przestępstwem to: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym
w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego.

Artykuł 185a § 1–3 kpk określa ochronne warunki udziału w przesłuchaniu dzieci poniżej 15 roku życia
w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone
w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego.

Te szczególne warunki to:
yypokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy; yyco do zasady jednorazowość przesłuchania; yyprzeprowadzenie przesłuchania przez sąd na posiedzeniu (w postępowaniu przygotowawczym w trybie art. 329 § 1 kpk); yyograniczony wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w przesłuchaniu; yymożliwości udziału w przesłuchaniu rodzica lub pełnoletniej osoby, którą wskaże
dziecko (pod warunkiem iż to nie wpłynie na ograniczenie swobody wypowiedzi pokrzywdzonego dziecka); yyobowiązkowy udział biegłego psychologa; yyobowiązkowe utrwalanie przebiegu przesłuchania za pomocą urządzania rejestrującego obraz i dźwięk; yyobowiązek przeprowadzenia przesłuchania w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

WAŻNE:
Zdaniem wielu ekspertów, każde dziecko (czyli osoba poniżej 18 roku życia), niezależnie od tego, jakim przestępstwem została dotknięta, powinna być przesłuchiwana zgodnie z powyższym, tzw. bezpiecznym trybem i w przyjaznym miejscu.

Dlatego też masz prawo wnosić o przesłuchanie dziecka –osoby pokrzywdzonej przestępstwem (ale także świadka przestępstwa) zgodnie z art. 185a § 1-3 kpk z uwagi na uzasadnioną obawę, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na stan psychiczny dziecka (zgodnie z art. 185 a § 4 kpk)

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście