PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI OCHRONY


Pokrzywdzeni ze szczególnymi potrzebami ochrony toosoby, które ze względu na ich cechy osobiste, rodzaj lub charakter przestępstwa którego doświadczyli i  okoliczności, w których to nastąpiło, są szczególnie narażone na negatywne konsekwencje tych zdarzeń, powtórne popełnienie przestępstwa względem nich, ryzyko zastraszania lub odwetu. Osoby te zatem wymagają szczególnej opieki, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu ich ochrony. Każda taka sytuacjawinna być wówczas rozpatrywana na podstawie indywidualnego przypadku i okoliczności.

Wszelkie czynności przeprowadzane z pokrzywdzonymi o szczególnych potrzebach ochrony powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, a jeśli pokrzywdzony musi być przesłuchiwana więcej niż raz, co do zasady powinno być to przeprowadzone przez tę samą osobę.

Gdy jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu wzrokowego między pokrzywdzonym a sprawcąnp. podczas czynności okazania, należy te czynności przeprowadzić tak, aby wyłączyć możliwość rozpoznania ofiary przez sprawcę przestępstwa. Podobne zasady mogą być wdrożone w przypadku świadków, którzy występując przed sądem mogą być narażeni na niebezpieczeństwo odwetu ze strony sprawcy lub innych ludzi z nim związanych. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, sąd lub prokurator mogą zastosować takie środki które uniemożliwią ujawnienie twojej tożsamości podczas udziału w czynnościach, np. poprzez przeprowadzenie przesłuchania na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych to umożliwiających.

W niektórych przypadkach Twoje przesłuchanie może się również odbywać z wyłączeniem jawności – bez udziału publiczności, jeżeli jego przeprowadzenie mogłoby naruszyć Twój interes prywatny – np. dotyczy Twoich intymnych kontaktów. Pokrzywdzeni, którzy ze względu na charakter lub okoliczności przestępstwa wymagają szczególnych potrzeb ochrony mają także prawo do specjalistycznej pomocy psychologa, pracownika socjalnego czy tez organizacji powołanych w celu świadczenia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście