PRAWA POKRZYWDZONEGO DO OCHRONY


W dniu 8 kwietnia 2015r. weszła w życie Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Ustawa ta jasno określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych, biorących udział w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, jeżeli istnieje zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.


Do środków ochrony i pomocy należą:

 • ochrona na czas czynności procesowej, która może byćudzielona  w przypadku zagrożenia dla Twojego życia lub zdrowia. Ochrona ta może polegać na obecności funkcjonariusza Policji w Twoim pobliżu w trakcie czynności procesowej z Twoim udziałem, w drodze do miejsca przeprowadzenia tej czynności lub w drodze powrotnej.
 • ochrona osobista, która może zostać udzielona w przypadku wysokiego stopnia zagrożenia Twojego życia lub zdrowia, w związku z postępowaniem karnym lub karnym skarbowym, jeżeli zachodzi konieczność długotrwałej ochrony, między innymi w sprawach o przestępstwa określone w art. 197 § 1 i 2 (zgwałcenie) oraz art. 207 (znęcanie) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, - Kodeks karny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w innych sprawach.
  Ochrona osobista może polegać na;
  • stałej lub czasowej obecności funkcjonariuszy Policji w Twoim pobliżu
  • czasowej obserwacji Ciebie i otoczenia, w którym przebywasz
  • na wskazaniu Tobie bezpiecznych miejsc przebywania, czasu i bezpiecznego sposobu przemieszczania się.
  • na określeniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się z innymi osobami.
 • pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu, która może zostać udzielona w przypadku wysokiego stopnia zagrożenia Twojego życia lub zdrowia w związku z postępowaniem karnym lub karnym skarbowym, jeżeli zachodzi konieczność długotrwałej ochrony, a inne środki ochrony i pomocy mogą być niewystarczające w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w innych sprawach.

Jeśli udzielono Tobie pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu a nie posiadasz źródeł utrzymania ani nie możesz podjąć pracy
z powodu zagrożenia Twojego życia lub zdrowia, można udzielić Tobie pomocy finansowej, przeznaczonej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, pokrycie całości lub części tymczasowego udostępnienia lokalu mieszkalnego lub wynajęcia mieszkania, a także pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, jeżeli nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Środków ochrony i pomocy udziela Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji, w którego okręgu mają miejsce pobytu: pokrzywdzony, świadek lub osoby im najbliższe, wobec których ma być stosowany środek ochrony lub pomocy. Środków tych udziela się na Twój pisemny wniosek złożony za pośrednictwem organu prowadzącego czynności operacyjno – rozpoznawcze (Policja) albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze (Prokuratura lub Policja) albo Sądu. Również wymienione powyżej organy mogą wystąpić z takim wnioskiem, który musi być jednak złożony za Twoją zgodą.
Po wpłynięciu Twojego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zostanie on poddany ocenie pod kątem okoliczności uzasadniających udzielenia środków ochrony i pomocy, odpowiednio do występującego stopnia zagrożenia. Decyzję
o udzieleniu bądź odmowie udzielenia omawianych środków ochrony wydaje właściwy komendant Policji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a o wydanej decyzji zostaniesz niezwłocznie powiadomiony.
Jeżeli odmówiono Tobie udzielenia środków ochrony i pomocy, możesz w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o odmowie, złożyć wniosek do ponownego rozpatrzenia. Natomiast, jeśli w międzyczasie nie pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające przyznanie przedmiotowych środków ochrony i pomocy, wniosek nie będzie rozpatrywany.
Kolejnym ważnym elementem omawianej ustawy, jest pomoc psychologiczna z której będziesz mógł skorzystać, już na etapie czynności operacyjno – rozpoznawczych albo w czasie postępowania sprawdzającego lub przygotowawczego bądź na etapie postępowania sądowego. Pomoc ta jest świadczona przez podmioty, które uzyskały na ten cel dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przed rozpoczęciem stosowania środków ochrony lub pomocy będziesz musiał złożyć właściwemu komendantowi Policji pisemne zobowiązanie do przestrzegania zasad i zaleceń  w zakresie udzielonej ochrony i pomocy oraz wykonywania obowiązków ciążących
na Tobie z mocy ustawy.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście