PRAWA POKRZYWDZONEGO W PRZYPADKU ODMOWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA LUB UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO


Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem i poinformowałeś o tym organy ścigania, policja lub prokurator przystąpią do działań w celu złapania sprawcy tego czynu. Może się tak jednak zdarzyć, ze prokurator lub policja odmówi wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub w przypadku poważniejszych przestępstw śledztwa).

Nastąpi to w drodze wydania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa.

Możliwa jest też sytuacja, że postępowanie zostanie wszczęte, ale po zebraniu dowodów i przesłuchaniu świadków prokurator uzna, że informacje które udało się uzyskać podczas prowadzonego dochodzenia/śledztwa nie dają podstaw do uznania, że popełniono przestępstwo.

Wówczas wydaje się postanowienie o umorzeniu postępowania. Pamiętaj, że zarówno w pierwszym jak i drugim wskazanym przypadku obowiązkiem organów ścigania jest poinformować Cię o takim fakcie poprzez doręczenie Ci odpisu takiego postanowienia. Będzie się w nim znajdowało również pouczenie o możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Masz na to 7 dni.Masz bowiem prawo do złożenia zażalenia na to postanowienie do sądu.

Wówczas możesz się domagać umożliwienia zapoznania się z zebranym w trakcie prowadzonego dochodzenia/śledztwa materiałem dowodowym zebranym w aktach sprawy. Jeżeli złożysz zażalenie sąd następnie przeprowadzi kontrolę działań prokuratora lub policji i zadecyduje, czy wydana decyzja była słuszna czy też należy ją uchylić i nakazać organom ścigania podjęcie konkretnych, wskazanych przez sąd działań czy też zebrania dodatkowych dowodów. Istotne jest to, że postanowienie zostanie Ci doręczone na adres jaki wskazałeś organom ścigania jako Twój adres do doręczeń. Jeżeli więc od tego momentu zmieniłeś adres zamieszkania, poinformuj o tym niezwłocznie organ prowadzący postępowanie.

Musisz też wiedzieć, że jeśli jako osoba pokrzywdzona, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostaniesz w ciągu 6 tygodni powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa, masz prawo wnieść zażalenie do Prokuratora nadrzędnego albo prokuratora powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zażalenie to musi zostać rozpatrzone najpóźniej w terminie 30 dni. 

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście