PRAWAOSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSWTEM ZAMIESZKU JĄCYCH W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE


Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to jest to wyjątkowo niekomfortowa sytuacja, bowiem poza lękiem i strachem związanym z tym zdarzeniem dochodzi jeszcze zazwyczaj problem barier językowych i braku wiedzy o tym, do kogo można się zwrócić o pomoc. Musisz mieć świadomość, że na terytorium państw członkowskich unii Europejskiej przysługują Ci takie same prawa jak obywatelom tego państwa, i organy ścigania tego państwa są zobowiązane do udzielenia Ci stosownej pomocy.

Przede wszystkim pamiętaj, iż możesz zwrócić się o pomoc do konsulatu polskiego działającego na terytorium państwa gdzie doszło do popełnienia przestępstwa.Zostanie Ci tam udzielona niezbędnapomoc ze strony konsula, zostaniesz także poinstruowany co robić w celu obrony i dochodzenia swoich praw. Możesz się również zgłosić bezpośrednio na komisariat policji w kraju gdzie zdarzenie miało miejsce.Policja przyjmie Twoje zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa a jeżeli nie władasz językiem obcym masz prawouzyskać pomoc tłumacza, który pomoże Ci w kontakcie z organami ścigania tego państwa orazwskaże, jak „poruszać się” w obowiązujących tam procedurach. Również policja w takim przypadku na Twoją prośbę ma obowiązek poinformować polskiego konsula o zaistniałej sytuacji.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i nie zgłosiłeś tego faktu tamtejszej policji, możesz tego dokonać na terytorium Polski. Wówczas sprawa zostanie przekazana do właściwych organów państwa, w którym przestępstwo zostało popełnione.Ewentualne czynności procesowe jak np. przesłuchanie mogą być wówczas przeprowadzone w drodze tzw. pomocy prawnej czyli w drodze współpracy pomiędzy organami ścigania kraju zamieszkania pokrzywdzonego oraz kraju gdzie przestępstwo zostało popełnione. Jeżeli zajdzie konieczność abyś został przesłuchany przez organy ścigania tego państwa, może się to odbyć przed polskim sądem, bądź też np. w drodze wideokonferencji.

Pamiętaj również, że jeżeli przestępstwo miało miejsce za granicą, a w wyniku którego doznałeś jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, masz prawo uzyskać kompensatę z tego państwa na pokrycie kosztów Twojego leczenia. Nie jest przy tym wymagane, aby sprawca tego przestępstwa został schwytany. W tym celu musisz zgłosić się do prokuratora okręgowego w miejscu swojego zamieszkania z wnioskiem o przyznanie kompensaty. Twój wniosek wraz z niezbędną dokumentacją zostanie przekazany do odpowiednich organów orzekających państwa Unii Europejskiej, gdzie przestępstwo w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu zostało popełnione.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście