PRAWO DO MEDIACJI


Jako osoba pokrzywdzona przestępstwem masz prawo zainicjowania postępowania mediacyjnego ze sprawcą.

Mediacja jest dobrowolnym sposobem rozwiązywania konfliktów, który daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym, wyjaśnienia spornych kwestii i osiągania porozumienia. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez bezstronnego i neutralnego profesjonalnego mediatora.

Do mediacji może was skierować sąd lub referendarz sądowy a jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego (czyli dochodzenia lub śledztwa) prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie. Również sam możesz wyjść z inicjatywą przeprowadzenia mediacji, podobne prawo przysługuje także sprawcy przestępstwa. Pamiętaj, że mediacja zostanie podjęta tylko wówczas, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Mediatorzy są specjalnie wyszkoleni w zakresie prowadzenia mediacji a ich zadaniem jest wspieranie i łatwianie komunikacji między uczestnikami tego procesu, czyli ofiarą a sprawcą przestępstwa. Mediacja pomoże Ci wyrazić swoje problemy i uczucia związane z przestępstwem a także wyzbyć się lęku przed sprawcą, który z kolei będzie miał szansę na zrozumienie, że wyrządził komuś krzywdę i zadośćuczynienia za wyrządzone przez siebie zło.

Proces mediacji jest bezpłatny, poufny i dobrowolny. Pamiętaj, że na każdym etapie mediacji będziesz mógł się z niej wycofać bez żadnych negatywnych konsekwencji. Mediatora obejmuje tajemnica w związku z okolicznościami o których dowiedział się w toku mediacji, i nie może być później przesłuchiwany w tym zakresie przed sądem.

Podczas mediacji będziesz miał możliwość zawrzeć ugodę ze sprawcą przestępstwa, która może obejmować np. wypracowany ze sprawcą sposób naprawienia szkody. W przypadku wypracowania ugody, sprawa toczy się dalej ale wynik mediacji będzie miał wpływ na jej dalszy rozwój i wynika w przypadku lżejszych przestępstw może doprowadzić nawet do umorzenia postępowania karnego. Co istotne, będzie to mogło nastąpić na Twój wniosek.

Mediacja nie jest okazaniem słabości ze strony ofiary, a wręcz odwrotnie – jest wyrazem chęci uczestnictwa w podejmowaniu rozstrzygnięć które jej dotyczą. Z pomocą profesjonalnego mediatora będziesz mógł wyzbyć się lęku spowodowanego zdarzeniem i wypracować taki sposób naprawienia szkody, który będzie satysfakcjonował obie strony mediacji.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście