PROKURATOR


Celem istnienia instytucji prokuratora jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw. W związku z tym jednym z obowiązków prokuratora jest „nadanie biegu” wszelkim informacjom o popełnionych przestępstwach.

Prokurator jest „odpowiedzialny” za prowadzone postępowanie przygotowawcze, nadzoruje czynności wykonywane przez Policję oraz zleca funkcjonariuszom Policji wykonanie określonych czynności. Często też prokurator sam wykonuje czynności procesowe, np. w postaci przesłuchania świadków, biegłych, czy bierze udział w oględzinach miejsca zdarzenia, a także wykonuje czynności zarezerwowane jedynie dla prokuratora w prowadzonym postępowaniu, np. przedstawienie zarzutów w prowadzonym œśledztwie.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator analizuje zebrany materiał dowodowy i decyduje, czy w danym stanie rzeczy zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu przeciwko podejrzanemu. W postępowaniu sądowym prokurator popiera skierowany akt oskarżenia -  jednym słowem go broni.

Prokurator ma za zadanie udowodnić fakty zawarte w akcie oskarżenia przeciwko podejrzanemu (który w postępowaniu sądowym staje się oskarżonym) i w tym celu przedstawia zebrane dowody w postaci m.in. zeznań œświadków, opinie ekspertów, czy dokumentów. Prokuratorowi przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji (odwołania się) od orzeczenia sądu pierwszej instancji, do sądu drugiej instancji, z którym się nie zgadza.

Prokurator spełnia także ważną rolę w zakresie udzielania informacji oraz pomocy pokrzywdzonemu. Przede wszystkim przekazuje informacje o instytucjach œświadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście