WIRTUALNE MIASTO

Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem “Subvenia Victima”

Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
“Subvenia Victima”

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM „SUBVENIA VICTIMA” to powstały w 2011 roku związek 14 organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zadaniem Związku nie jest świadczenie pomocy pojedynczym osobom, ale dbanie o podnoszenie standardów pomocy świadczonej przez organizacje członkowskie, współpracę zinnymi organizacjami pomocowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, organizowanie przedsięwzięć służących osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Takim przedsięwzięciem jest na przykład niniejsza broszura oraz strona INFOVICTIMS II.

Subvenia Victima może pomóc Ci skontaktować się zkrajową lub zagraniczną organizacją pomocową.


Nasz adres: biuro Subvenia Victima, ul. Energetyków 10, 70- 656 Szczecin, Tel. 91 4 330 339
E –mail: contactus@subvenia.pl

Wykaz członków Subvenia Victima ( w porządku alfabetycznym):

1. Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
tel. 41-366-48-47
e-mail cik.kielce@op.pl
www.kielce.caritas.pl

2. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
ul. Związku Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg
tel. 55 642 44 25
fax: 55 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl
www.mediacje-elblag.pl
www.pomocpokrzywdzonym.pl

3. Fundacja Dziecko w Centrum
ul. Zeylanda 9/3
60-808 Poznań
tel. stacjonarny: 61 663 40 90, kom. 666 513 313
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
www.dzieckowcentrum.org

4. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”
ul. Bernardyńska 5
tel. 81 534 38 87
email: poczta@agape.lublin.pl
www.agape.lublin.pl

5. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych „KraFOS”
ul. Bolesława Komorowskiego 12,
30-106 Kraków
Piętro VI, Pok. 706
Tel./ fax (12) 421-22-88
E-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl
www.krafos.pl
www.opopp.pl

6. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”
Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego), 65-067 Zielona Góra,
tel./fax: 68 4549232, kom. 692064061,
e-mail: baba@baba.org.pl,
www.baba.org.pl

7. Stowarzyszenie „AZYL” na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy
ul. Brzozowa 9
87-100 Toruń
tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62
maill: biuro@azyltorun.org.pl

8. Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”
ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
tel. 91 4 330 339
fax 91 431 81 26
e-mail: biuro@sos.home.pl lub pomoc@sos.home.pl
www.sos.home.pl

9. Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych 
„Wszyscy razem – In Corpore” ul. Franciszkańska 15
91-433 Łódź
tel. 42 63 97 215
fax. 42 63 97 215
www.incorpore.org.pl

10. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”
ul. Noniewicza 91
16–400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

11. Stowarzyszenie Przeworsk-Powiat Bezpieczny
ul. Lwowska 16,
37-200 Przeworsk,
III – piętro pokój numer 32
tel. 16 648 22 65
email: sppbprzeworsk1@wp.pl
www.przeworskbezpieczny.pl

12. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” 
ul. Leszczyńskiego 3
35-061 Rzeszów
Tel./ Fax 17/8581-033
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
www.nowyhoryzont.eu

13. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 817 28 38
fax 33 817 28 38 (wew 24)
www.bk-europe.pl
www.pokrzywdzeni-24.pl

14. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Dworcowa 11
88-100 Inowrocław
e-mail: tkopd.ino@interia.pl
tel. 52 355 93 40
www.tkopd.inowroclaw.pl  

Komisariat policji

Komisariat policji
Jeśli stałeś się ofiarą przestępstwa, możesz złożyć doniesienie na najbliższym posterunku policji lub w prokuraturze. Możesz również skontaktować się z policją pod numerem alarmowym 112 oraz bezpłatnym numerem telefonu 0 800 120 226.

Złożenie skargi lub zawiadomienia o przestępstwie jest bezpłatne, nie wymaga formalności i można ją złożyć ustnie lub na piśmie. Zawiadomienie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów aby pomóc w dochodzeniu: dzień, godzinę, miejsce i okoliczności przestępstwa, dane podejrzanego/nich (jeśli jest znany) oraz ofiar i innych dowodów.

Ofiara składając skargę bądź zawiadomienie o przestępstwie ma prawo do otrzymania świadectwa wskazującego, że skarga została zarejestrowana, czyli do otrzymania dokumentu potwierdzającego złożenie skargi oraz podania rodzaju przestępstwa razem z datą, miejscem i opisem wyrządzonej szkody.

Tak szybko jak skarga lub raport zostanie przyjęty, bądź kiedy przestępstwo zostało popełnione w obecności świadków, policja ma obowiązek zakomunikować o tej informacji Prokuraturę, czyli jednostkę, która inicjuje procedurę. Jednakże jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że wszelkie istotne dowody w procesie mogą zostać utracone lub zniszczone, Policja powinna podejmować wszelkie niezbędne i pilne działania w celu uniknięcia takiej sytuacji. Na przykład natychmiast zatrzymać pojazd, w którym zostało popełnione przestępstwo zabójstwa, i w którym pozwany mógłby ukryć lub zniszczyć dowody przestępstwa.
Po stronie Policji stoi odpowiedzialność za podjęcie dochodzenia, pod kierunkiem prokuratora. Policja zbiera dowody, bada miejsce zbrodni, przesłuchuje ofiary, oskarżonych oraz świadków, odpowiada za udostępnianie dokumentów, współpracuje z ekspertami, przeszukuje podsłuch telefoniczny.

Podczas dochodzenia, jeżeli ofiara chce być informowana o postępowaniu , on / ona powinna skontaktować się za policją. Jeśli ofiara jest zagrożona , zastraszana lub boi się o swoje bezpieczeństwo , powinna poinformować władze policyjne.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możesz złożyć ustnie lub pisemnie. Możesz je również złożyć za pośrednictwem osoby trzeciej. Jedynie w przypadku przestępstw ściganych na wniosek musisz złożyć wniosek o ściganie.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa musi zawierać następujące informacje:

Twoje imię i nazwisko; nazwiska rodziców oraz panieńskie nazwisko matki; datę i miejsce urodzenia; adres zamieszkania; numer PESEL; numer oraz serię dowodu osobistego.
Wymaganie identyfikacji osoby składającej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest o tyle istotne, że fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego przed organem powołanym do ścigania jest przestępstwem.

Nie ma żadnego terminu, w jakim można złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że po upływie określonego w ustawie czasu, organy nie będą mogły podjąć postępowania ze względu na przedawnienie ścigania poszczególnych kategorii przestępstw ze względu na ustawowo określone ustanie karalności przestępstwa. Należy pamiętać w szczególności, że karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od dowiedzenia się ofiarą o osobie sprawcy przestępstwa, lecz nie później niż z upływem 3 lat po dacie czynu.

Istnieją przestępstwa, których ściganie uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie przez ofiarę. w przypadku przestępstw ściganych na wniosek, organy ścigania nie mogą samodzielnie podejmować działań zmierzających do ukarania sprawcy przestępstwa. Przestępstwa te są ścigane z urzędu, ale dla wszczęcia i prowadzenia postępowania i ukarania sprawcy jest dodatkowo wymagany Twój wniosek jako ofiarą przestępstwa. z taką sytuacją mamy
do czynienia w wielu przypadkach, gdzie sprawcą przestępstwa jest osoba najbliższa oraz w wielu przypadkach, gdzie ograniczenie ścigania warunkiem wniosku jest uzasadnione m. in. ochroną interesu ofiarą. Ofiarą jest informowany o konieczności złożenia wniosku o ściganie.

Istnieją również przestępstwa prywatnoskargowe, które nie podlegają ściganiu publicznemu i wymagają od Ciebie wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia, choć postępowanie może być prowadzone przez prokuratora, jeśli przemawia za tym interes społeczny. Prywatny akt oskarżenia musi wskazywać sprawcę przestępstwa, charakteryzować przestępstwo oraz wskazywać dowody. Prywatny akt oskarżenia możesz złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w sądzie. Prywatny akt oskarżenia możesz również przekazać ustnie lub pisemnie policji, która sporządzi i przekaże do sądu stosowny dokument. Prywatny akt oskarżenia podlega opłacie sądowej w wysokości 300 PLN (ok. 80 Euro). Jeśli dojdzie do skazania, sprawca przestępstwa będzie zmuszony zwrócić koszty sądowe.

Sąd

Sąd
Sądy są niezależnymi organami wymiaru sprawiedliwości, są uprawnione do rozstrzygania sporów prawnych. Orzeczenia sądów są wiążące dla wszystkich organizacji, publicznych
i prywatnych. Sąd jest ważniejszy, niż jakikolwiek inny urząd.

W zakresie prawa karnego, cywilnego, pracy, gospodarczego i rodzinnego orzekają sądy powszechne. Na ich strukturę składają się sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest w sądzie zapewniony dla wszystkich obywateli, aby mogli oni bronić swych praw i interesów, które są chronione przez prawo. Jeżeli obywatel nie jest w stanie

Rola pokrzywdzonego podczas postępowania sądowego:

świadek to osoba będąca świadkiem czynu, którego dotyczy postępowanie sądowe. Osoba wezwana w charakterze świadka ma bezwzględny obowiązek stawić się we wskazanym miejscu i czasie i złożyć zeznanie. Może również zostać przesłuchana w miejscu swojego pobytu, jeżeli nie może stawić się na wezwanie z powodu kalectwa lub choroby. Możliwe jest również przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Świadek ma obowiązek składania zeznań zgodnie z prawdą, oraz do nie zatajania prawdy. Osoby najbliższe dla oskarżonego/podejrzanego (jak np.: małżonek, rodzić, syn, córka) wezwane na świadka, mogą skorzystać z prawa odmowy składania zeznań. Świadek może bez podania przyczyny uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli w ten sposób mógłby narazić siebie lub osobę najbliższą na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową. oskarżyciel posiłkowy to instytucja, która pozwala pokrzywdzonemu działać obok prokuratora lub zamiast niego w postępowaniu karnym. W przeciwieństwie
do pokrzywdzonego, przysługują przed sądem prawa strony. Oznacza to, że może on zgłaszać własne wnioski dowodowe, zadawać pytania osobom przesłuchiwanym, a także wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądu. Podczas rozprawy oskarżyciel posiłkowy zajmuje miejsce przed stołem sędziowskim po prawej stronie, obok prokuratora. Aby stać się oskarżycielem posiłkowym, pokrzywdzony musi złożyć oświadczenie do sądu, w którym będzie toczyć się sprawa, iż będzie działał w takim właśnie charakterze. Oświadczenie takie musi zostać złożone w terminie od wniesienia aktu oskarżenia do sądu, do momentu jego odczytania na rozprawie głównej. Złożone po upływie terminu jest bezskuteczne.
Jak przygotować się do udziału w sprawie sądowej?

Udział w rozprawie może wiązać się z ogromnym stresem i dyskomfortem psychicznym, np.
z powodu konieczności ponownego spotkania się osoby pokrzywdzonej ze sprawcą przestępstwa. W takich wypadkach można skorzystać z pomocy opiekuna. Opiekun to osoba (najczęściej psycholog), która towarzyszy i wspiera osobę pokrzywdzoną w trakcie rozprawy, oraz po, jeśli osoba pokrzywdzona wyrazi taką potrzebę. Jako osoba zaufania wskazana przez osobę pokrzywdzoną może być obecny na rozprawie. Opiekun może również spotkać się
z osobą pokrzywdzoną przed rozprawą, by przygotować ją do wizyty w sądzie.
Aby uzyskać pomoc opiekuna należy zwrócić się do Ogólnopolskiego Związku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia Victima”
pod nr telefonu: 0048 91 4 330 339, lub mailowo: contactus@subvenia.pl, a my wskażemy gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać pomoc opiekuna

Jeśli Twoje dziecko zostało wezwane w charakterze świadka w postępowaniu karnym, również możesz zgłosić się do Ogólnopolskiego Związku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia Victima”, a my wskażemy Ci gdzie najbliżej Twojego miejsca zamieszkania znajdziesz specjalistę, który pomoże Tobie i Twojemu dziecku przygotować się do rozprawy, wytłumaczy jak działa taka instytucja jak sąd, kto jest kim w sądzie i jaka będzie jego rola w postępowaniu.

Aplikacja “Pomocnik”

Aplikacja “Pomocnik”
Aplikacja „Pomocnik” została stworzona przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ze środków otrzymanych zFunduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zmyślą o tych osobach pokrzywdzonych przestępstwem, które nie maja możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem lub zinnych powodów wolą zgłosić się za pośrednictwem Internetu, zachowując przy tym anonimowość.

Aplikacja „Pomocnik” jest bezpłatna, istnieje możliwość pobrania jej na urządzenia mobilne (telefon, tablet) ze sklepu internetowego Google Play. Biorąc pod uwagę fakt, że Internet jest obecnie ogólnodostępny, a ponadto w wielu miejscach istnieje możliwość darmowego korzystania zsieci – aplikacja ta daje osobie pokrzywdzonej nieograniczone możliwości kontaktu ze specjalistyczną placówką, świadczącą pomoc w zakresie zwalczania negatywnych skutków przestępstwa.

Zgłoszenia są anonimowe, co jest atutem dla osób obawiających się, iż kontakt ze służbami lub specjalistycznymi ośrodkami może pogorszyć ich sytuację (np. może sprowokować rekcję sprawcy). Aby dokonać zgłoszenia, należy krótko opisać zdarzenie, umiejscowić na mapie miejsce zajścia i podać numer kontaktowy. Najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych (zwykle
w ciągu jednego dnia) pracownik Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oddzwoni do osoby pokrzywdzonej w celu udzielenia jej niezbędnego wsparcia, informacji oraz ewentualnego zmotywowania do osobistego kontaktu znajbliższą specjalistyczną placówką.

Przez aplikację Pomocnik zOśrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzonym przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie, mogą skontaktować się osoby pokrzywdzone zcałego kraju.


Link do SKLEPU GOOGLE , gdzie można bezpłatnie pobrać aplikację Pomocnik

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
Co roku Ministerstwo Sprawiedliwości, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przekazuje wybranym na drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym zadanie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Organizacje te świadczą bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i finansową. Niektóreztych organizacji udzielają także bezpłatnego schronienia.

W niektórych organizacjach dostępna jest również pomoc wolontariusza – asystenta osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Asystent może towarzyszyć osobie poszkodowanej
w sądzie, prokuraturze, na policji lub na obdukcji.

Zarówno pomoc psychologiczna, jak i prawna, powinna być świadczona przez wyszkolonych
i doświadczonych specjalistów.

Osobom, które w wyniku przestępstwa znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym możliwe jest udzielenie pomocy materialnej w takim zakresie w jakim reguluje to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.


Zgodniezart. 26 Rozporządzenia w roku 2016 osoby pokrzywdzone mogą wnosić
o pomoc w zakresie:

 1. pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 2. pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada
 3. w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego
 4. pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 5. pomocy psychologicznej w tym psychoterapii
 6. pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,
 7. w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
 8. w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającegozprzestępstwa lub jego następstw;
 9. pokrywania kosztów związanychzkształceniem w szkołach publicznych, w tym
 10. w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 11. finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 14. finansowania dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła
 15. w wyniku przestępstwa;
 16. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanychzuzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonychw pkt 1–9; 12 Rozporządzenia)
 17. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 18. pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 19. finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 20. finansowania kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wrazzmałoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

Jak sprawdzić, która organizacja pozarządowa świadczy pomoczFunduszu w pobliżu mojego miejsca zamieszkania?

lub

 • skontaktuj sięzOgólnopolskim Związkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem SubveniaVictima, a my powiemy Ci gdzie najbliżej Twojego miejsca zamieszkania jest świadczona pomoc
  Nasz adres: biuro SubveniaVictima, ul. Energetyków 10, 70- 656 Szczecin,
  Tel. 91 4 330 339
  E –mail: contactus@subvenia.pl

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna
Jednostki pomocy społecznej (np. powiatowe centrum pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, gminne ośrodki pomocy społecznej) działają na terenie każdej gminy. Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem może zgłosić się do danej instytucji w celu konsultacji oraz uzyskania wsparcia. Rolą jednostek pomocy społecznej jest udzielenie pomocy osobom oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Jednostki te mają możliwość wsparcia osób dorosłych oraz dzieci.

Pamiętaj! Zadaniem pomocy społecznej jest nie tylko świadczenie pomocy finansowej,
a o pomoc mogą wnosić osoby niezależnie od dochodu.

Jeżeli jesteś pokrzywdzony przestępstwem przemocy w rodzinie, to ośrodki pomocy społecznej mają szczególne kompetencje, aby pomóc Twojej rodzinie, mogą bowiem wszcząć tzw. procedurę Niebieskie Karty i objąć Cię pomocą.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej, czyli działalności mającej na celu odzyskiwanie i wzmacnianie zdolności do funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zasady udzielania pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

W celu uzyskania pomocy społecznej należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pomoc społeczna może być także udzielana zurzędu.
Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej
w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Opieka medyczna

Opieka medyczna
Jeśli potrzebujesz opieki medycznej jako konsekwencji przestępstwa, nie wahaj się i poszukaj medycznego wsparcia natychmiast udając się do szpitala lub centrum zdrowia.

Poinformuj pracownika opieki medycznej, że twoje obrażenia są wynikiem przestępstwa. Pamiętaj, że dokumentacja medyczna jest bardzo ważna w postępowaniu kryminalnym lub przy ewentualnym uzyskaniu kompensaty czy roszczenia ubezpieczeniowego.

Polski numer alarmowy to 112 (Europejski Numer Alarmowy). Numer jest bezpłatny
i obsługiwany przez 24 h/dobę przez cały rok. Numer alarmowy 112 jest połączony m.in. zPogotowiem Ratunkowym oraz innymi współpracującymi ze sobą organizacjami, których wspólnym cele jest udzielenie wsparcia ofiarom wypadków czy nagłych chorób.
Te organizacje to: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie.

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście