WYBRANE PRAWA POKRZYWDZONYCH W ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI


  • W postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym masz prawo złożyć wniosek o wyznaczenie Ci pełnomocnika z urzędu, jeżeli wykażesz, że Twoja sytuacja majątkowa, rodzinna nie pozwala na poniesienie kosztów pełnomocnika z wyboru.
  • Jeśli otrzymałeś wezwanie do policji, prokuratury lub sądu na przesłuchanie a nie możesz się stawić z ważnych przyczyn np. znaczna odległość od Twojego miejsca zamieszkania, trudna sytuacja rodzinna lub choroba, konieczność opieki nad niepełnosprawnym) masz prawo złożyć wniosek o przesłuchanie Cię w drodze pomocy prawnej przez organ procesowy najbliższy Twego miejsca zamieszkania, albo w miejscu twojego zamieszkania.
  • Jeżeli jesteś osobą nieporadną, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, Twoje prawa w postępowaniu karnym może wykonywać osoba, pod której pieczą pozostajesz (np. małżonek, dorosłe dzieci, a nawet osoba obca, która się Tobą opiekuje).
  • Jeżeli jesteś osobą najbliższą dla oskarżonego (np. matka, dziecko, dziadek, rodzeństwo, konkubent, bratowa) masz prawo do odmowy składania zeznań, co powoduje, że Twoje dotychczas złożone zeznania nie mogą być ujawnione i służyć za dowód.
  • Jeżeli pozostajesz z oskarżonym w szczególnie bliskich stosunkach osobistych (przyjaźń, narzeczeństwo) masz prawo złożyć wniosek o zwolnienie Cię od złożenia zeznań. Tyle że niezłożenie wyżej wymienionego wniosku nie zwalnia Cię automatycznie od składania zeznań, a decyduje o tym dopiero postanowienie sądu lub prokuratora.
  • Jeżeli jesteś przesłuchiwany przez sąd, a uważasz, że obecność oskarżonego na rozprawie mogłaby wpłynąć krępująco na Twoje zeznania (z powodu strachu, obawy zemsty, skrępowanie) możesz złożyć wniosek o przesłuchanie Cię pod nieobecność oskarżonego. Wówczas Twoje zeznania zostaną oskarżonemu odczytane, a oskarżony ma prawo zadawania Ci pytań za pośrednictwem sądu.
  • Jeżeli zamieszkujesz wspólnie z osobą wobec której toczy się postępowanie o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy na Twoją szkodę , a obawiasz się z jego strony ponownego popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec Ciebie (zwłaszcza, gdy oskarżony groził popełnieniem tego przestępstwa), masz prawo zwrócić się do prokuratora albo policji o nakazanie sprawcy opuszczenia zajmowanego wspólnie z Tobą mieszkania.
  • Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że oskarżony popełni na Twoją szkodę ponowne przestępstwo, masz prawo zwrócić się do prokuratora o zastosowanie wobec oskarżonego dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się do Ciebie, albo kontaktu z Tobą .

JESTEM OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM: KONSEKWENCJE I REAKCJE PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM POSTĘPOWANIE KARNE KTO JEST KIM


KTO MOŻE CI POMÓC? USŁUGI WSPARCIA MAP

Góra strony Mapa serwisu Wyjście